Gruvhistoria

I alla tider har underjorden skrämt och facinerat människan och redan på yngre stenåldern från ca 2500-1700 f.kr  fanns det en "gruvindustri" där flintan var av största intresse för brytning. Flintan bröts på ett synnerligen modernt sätt och distribuerades över stora områden efter nästan modern förmåga. Egentligen fanns det bara 2 mineraler som kunde tillfredställa kvalitetskraven, flinta och obsidan, som är vulkaniskt glas.

Båda dessa mineraler är sällsynta i stora fyndigheter men ett undantag finns i Grimes Graves-gruvan i England, gruvan finns utanför Suffolk. Detta märkliga gruvfält rymmer bortåt 433 gruvschakt där djupet ligger på mellan 9-12 meter under marknivån. Arkeologer har räknat ut att områdets 14 hektar ursprungligen hade ett föråd av 17.500 kubikmeter flinta, totalt är området på 37 hektar.

Den agrara stenåldern visar prov på att tillverkning av en underjordsgruva inte skiljer sig särkilt mycket från en modern teknik. Man kunde sänka ett schakt till önskat djup, man kunde från schaktet driva gruvgångar,orter, dit man ville. Man förstod också att ordna med en effektiv ventilation och att tillämpa pelarbrytning, dvs utvinna det nyttiga mineralet, medelst brytning på bred front genom att i brytningsrummet lämna kvar pelare som höll taket uppe. Eftervärlden har kunnat konstatera att bergsmännen beräknade mycket korrekt de bärande pelarnas antal, avståndet mellan pelarna, samt deras grovlek, så att man fick ut maximalt med den nyttiga malmen utan att taket rasade. Förvånadsvärt få av pelarna har rasat till våra dagar, och detta arbete är gjort av stenåldersmänniskor, som förmodligen jobbat nakna i gruvan.

Gruvgångarna var låga, även för de dåtida gruvarbetarna som var dryga 1.5 meter långa, höjden är 70-90 cm, vlket medfört att de som bar ut de brutna massorna til schaktbotten, måste ha gått starkt framåtlutade med sina bördor på ryggen eller i famnen. Arbetsställningen vid brytningsfronten måste normalt ha varit liggande möjligen halvsittande. (samma gruvteknik som te.x Nyvångs gruva ända in i 1940-talet använde sig av, där arbetarna låg på sidan och högg loss med en handhacka och rakade undan de lösgjorda massorna.)

Ventilationstrummorna där har dimentionerats så att en liggande människa precis fått rum i dom, axelbredd och ca 30 cm i höjd. Förvånadsvärt nog visar det sig att det vanligaste arbetsredskapet var en hacka som framställdes av kronhjortens horn. Högerhänta har använt vänster horn. 56.ooo horn beräknas ha gått åt för att bryta flintan och det innebar att det förmodlingen också funnits en hel industri bara för att få dessa horn levererade till gruvan.

Hornet användes till allt, den bröt loss, den var hammare och raka och man kan föreställa sig hur mödosamt det måste ha varit för gruvarbetaren att ta sig genom den hårda kalkstenen och för mannen liggande vid flintfronten att lösgöra flintan.

Endast i ett fåtal fall har man funnit skaftförsedda flintyxor-som dock var den här gruvans främsta produtionsartikel.

Det verkar som att flintan lämpade sig bra för yxor och förmodligen transporterades flintan över stora landområden och exporterades långväga. Yxorna har sålts som råmaterial och blivit färdigställda och polerade någon annanstans.

Arkeologerna tror att gruvarbetarna hade låg status och kanske varit krigsfångar, kriminella eller fördömda människor.

Mycket tyder på att de som arbetade i gruvan även bodde i den eller vistades i långa perioder.

Gruvschaktet har flera kapell där deras gudar dyrkades och man tror att de kan ha offrat människor och kanske även kannibalism förekom, de hade en mycket utsatt position, de befann sig i den megalitiska begrepp mitt i Moder Jords sköte och de bröt mot ett mycket heligt tabu.

I en annan gruva fanns ett uthugget altare med 2 akalkstensfigurer, en havande kvinna och den andra en fallos, arkeologerna tror att det var för att "befrukta" gruvan så den skulle ge god skörd.

Grottor, källsprång och djupa raviner betraktades i forntider som ingångar till Moder Jord sköte och det var minst sagt mycket farlig mark att beträda.De var ingångar till "underjorden" långt fram i historisk tid och ett tillhåll för väsen som troll, bergakungen, jättarna m.fl och enligt levande folktro ända in i modern tid.

Det ligger nära till hands att antaga att folket i Grimes Graves inte hörde till folk i allmänhet, kanske inte hörde till stammen eller att de var utstötta som drabbats av de stammens bannlysning och blivit megalitens parias.

 

 

Ska försöka dra lite modernare gruvhistoria i korta årtal...och eftersom jag bott i Garpenberg så blev det lite fokus dit...

Vid sidan av jordbruk har bergsbruket och metallindustri varit Sveriges huvudnäring och är än idag en av de viktigaste industrierna för vårt välstånd.

Under Kung Knut Eriksson (ca f. 1145-d. 1196 ) skedde gruvbrytning av silver i stor skala och myntningsorten var Västerås, vars biskop hade del av den. Kyrkan hade stor betydelse för bergshanteringen, i och med som förmedlare av kontakter med länder söderut, främst Tyskland. Kyrkan hade andelar i gruvor och en gruva i området hette t.o.m Biskopsgruvan.

Villkoren var hårda för bergsmännen och arbetsplikt var obligatorisk för alla och envar. Arbetarna hade bara plikt och inga rättigheter och olydnad bestraffades hårt.

De äldsta orginaldokumeneten är från 1288 och gäller Västerås biskopsstols andel i kopparberget, men en Minoritet-munk Bartholomeus Anglicus talar i sitt encyklopediska verk " De Proprietaibus Rerum" i början av 1200-talet om Sveriges rikedom på metaller och dess silvergruvor som överträffar många andra länder. Munken var bosatt i Magdeburg "Tyskland" och även om han har överdrivit sin uppfattning om Suecias rikedom, är det inte gripet direkt i luften.

1345 löd paragraf §5 i Magnus Erikssons privilegier...

  • Ingen får gå arbetslös, varken drängar eller kvinnfolk.
  • Vill de inte arbeta för den lön som erbjuds dem, ska de sättas i kistan "arresten" tills de vilja arbeta.
  • De anställs för helt eller halvt år.
  • Löper de bort från berget, sedan de blivit stadda, kan de gripas och återföras.


Arbetsförhållanderna var sådana att man räknade med att legofolket skulle vilja fly arbetsplatsen. Det fanns inte några privilegier för kvinnor att slippa detta arbete. mästermännen var ofta bönder och ägare till hytta och delägare till gruvan.

Snart nog var järnnäringen ingen binäring till jordbruket utan en särskild gren som kräver folk, som ägnar sin hela tid till densamma, bönderna hade blivit arbetsgivare och som sådana kallades de mästermän.

På 1400-talet blev det vanligare att tala om gruvor och bergslag, en del platser där gruvnäringen växte var t.ex Hedemora som inbegrep järngruvan på Vikaberget och koppargruvorna på det närbelägna Garpberget, sista gången Vikaberg nämns är 1474, sedan blir orten känd som Intrånget.

Äldsta skriftliga urkund som anses bevisa kopparbrytning vig Garpeberget är en Olof Finne den 14 juli 1402 utfärdades urkund rörande Finnhyttan, där han för egen del avstår från ansprök på sin broder, Peder Eskilssons fastighet. Urkunden visar att Garpenbergets historia måste gå tillbaka till slutet av 1300-talet.

Att Hedemora och Garpenberg varit viktiga för Sverige och gruvindustrin visar historien också genom att man i Garpenberg höll ting den 30 nov 1481 och det visar att det var en plats av betydelse. 5 år senare kallas Garpenberg ett "Cronones" berg som pekar på att kronan var inblandad men troligtvis drevs gruvan av enskilda bergsmän som köpte och sålde hyttor och delägarskap i hytta innebar rätt att bryta malm i berget.

Att Garpenberg var av största betydelse även för kyrkan visar sig genom att När Hedemora kyrka genomgick en restaurering och utvidgning i mitten av 1400-talet "tror man " tillbyggdes man bl.a ett kor, kallat S:ta Annas kor eller Garpekoret. Sankta Anna var bergsmännens helgon och det är tydligt att detta kor varit bergsmännens särskilda plats i kyrkan och att det också kallades Garpekoret så måste Garpenberg redan då ha utgjort det viktigaste gruvfältet i Hedemora bergslag. dess betydelse  var så dominerande att bergsmännen helt enkelt kallades Garpar.

Till vardags gick bergsmännen till sitt eget kapell, som låg vid Gruvsjöns nordvästra strand, omedelbart vid gruvfältet och kapellet finns dokumenterat på 1520-talet och säkerligen var det gammalt redan då.

I kapellet hölls varje morgon och kväll bön för gruvfolket, närvaro var obligtorisk som övervakades av dagsverksskrivaren, frånvaro utan skäl bestraffades hårt. Motivet var inte bara religiöst utan gav gruvägaren god kontroll över de anställda.

På 1600-talet kom Karl IX, med nya friska initiativ och inaugurerade ny uppgångsperiod för vissa gruvor bl.a Garpenberg. Nu byggdes ny konst och för sin tid var det ett omfattande företag att introducera nya tekniska nyheter.

Han lät bygga Stora bredsjödammen som överförde sitt vatten till Garpenberg och avståndet på 3000 alnar (ca 1782 meter) här byggdes en stensatt kanal som grävdes av soldater och fick namnet knektgraven. Vattenkonsten var klar 1609 och för att malmen skulle utvinnas bättre lät han inrätta ett bokverk, troligtvis vid Hässhyttan 1609.

1614 arrenderades bruket av Garpenberg till Hauptman Hans Christoffer Steger från Falun, sedan dess har inte staten skött driften av denna gruva som varit i olika ägor sedan dess.

Kolet har varit lika viktigt som malmen på 1600-talet.

1600-1700- talens brytning av gruvor har slitit hårt på skogarna och i gruvsamhällen ser man än idag de stora och många varphögarna som markerar deras brytning.

1768 var avkastningen på Garpenbergs gruva i kilogram koppar 17,798.

1797 var avkastningen i kilogram 45,240.

1836 var avkastningen 76,886, detta berodde på att man sovrade i de gamla varphögarna, dock var den klenare.

1830 kom och infördes Lancashiresmidet till Sverige, England hämtade mer än 80 % av sitt järn från Sverige.

Stämpeln gruvarbetare har haft av vanligt folk var en mycket förnedrande sysselsättning, yrket har resarverats åt kättare och fördömda.

På 1700-talet kunde dödsdömda i Mellaneuropa få välja mellan galgen direkt eller gruvarbete för resten av livet,

Under 1800-talet sattes svenska lösdrivare och oliktänkare i stenbrotten för att göra rätt för sig.

Gruvdrift kunde då räknas som rena koncentrationslägren där krigsfångar och förbrytare fick avtjäna sina straff med asylrätt när rekryteringen bland vanligt folk var låg.

Karl den IX som var en hård herre lär ha sagt till en av sina fogdar när gruvarbetare revolterat - " Du skall sjutusan jävlar, säga dem, att vilja de icke arbeta, då skall vi låta hänga dem i en galge, och två skall hänga den tredje."

En observatör från Sala silvergruva skrev - " Kvinnor och barn och män klättrar i långa rader efter varandra, ett bristande tåg eller en fallande yxa skulle för mången medföra en oundviklig död."

I brist på säkerhetsutrustning tillbad man högre makter, psalmer och böner, stämdes upp inför klättringen då risken för stenfall, ras och förgiftning av stickande svavelrök var stor.

I Dalabergstrakterna rekryterades lösdrivare, de fick arbeta en sommar sedan deporterades de ut ur kommunen och ibland ut ur landet.

Även då när fria män tog över driften var behandlingen hänsynslös, i kistan hamnade man för slagsmål och fylleri, att bryta malm från de bergsfästen som lämnats kvar som stöd i gruvan var naturligtvis inte tillrådigt och det tilltaget bestraffades med 9 gatlopp i halsjärn.

Förbud mot svordomar hade sin särskilda förklaring, svära kunde man göra ovan jord och även kungen svor men nere i gruvan kunde det störa gruvrået och det var en dödssynd. Gruvrået var ett övernaturligt väsen som rådde om gruvan och även drev den då inte gruvfolket var där, för någon måste ju äga de rika skatterna i berget.

Vidskepelse har hållt i sig in i nutida historia men för 1800-tals människan existerade den mer allmänt och det bevisades i en uppsjö av berättelser.Ibland kunde övertron ta sig uttryck i ideeér  som direkt främjade  hanteringen, gruvrået krävde bl.a tystnad och ordning under arbetet, den som lydde bestämmelserna skulle undslippa de faror som dagligen hotade. Denna primitiva "säkerhetstjänst" misnskade iaf riskerna för olyckor, om man var tyst kunde man höra knäppningar i berget som förebådar ras, och inte heller vara orsak till ras med oljud och buller.

Verktygen var primitiva och bergsmännen lade inte ner stora uppoffringar på männen som arbetade i gruvorna. Varken läkare eller medeciner fanns vid olyckor, inte heller någon hjälp om någon förolyckades nere i gruvan.

Man gick till kloka gummor och gubbar för att få hjälp som hjälpte föga, te.x vid stendammslunga "silikos" kunde man låta en kvinna som fött tvillingar, tre gånger kliva över bröstet på den sjuka, så skulle han bli hjälpt, skar man sig var snus ett bra decinfektionsmedel.

Medelåldern var inte hög på gruvarbetare, de flesta dog av stendamslunga som de fick och än i dag får då det fina dammet andas in och lägger sig i luftvägarna.

Krutet debuterade vid Falu gruva 1670, men först på 1710-talet kan man göra gällande att det var en mer regelbunden malmbrytning med sprängämnen.

1846 upptäcktes nitroglycerinet, en lömsk sprängolja för de ovana gruvarbetarna. Det krävde sina offer och inte förrän på 1860-talet då Nobel kom med dynamiten som gav arbetarna mer effektiv och framförallt säkrare sprängteknik som också räddade människoliv.

Innan dessa sprängmedel uppfanns bröt man berget som ett stenbrott och man hettade upp berget med eld och sen kylde man hastigt med vatten, varvid berget kunde spättas och kilas loss. Ju djupare gruva, dessto mer problem uppstod, hur det skulle lysas upp när det  bara fanns stickor av tjärved, ventilation där man eldade med ved och oset fyllde den redan dåliga tillströmningen av frisk och ny luft, och uppfodring där hampalinor skulle lyfta upp malmen, vid större djup användes linor av oxhud, ibland var berget så hårt att elden inte "bet" första gången och oset fylldes på i samma ort.

Många gruvor lades ner pga att de vattenfylldes och det då inte fanns teknik att leda bort det.

"Modern" gruvindustri...eller mer nutidshistoria...

Teknikerna att utvinna och få renare järn är en ständig process som den engelska tekniken på 1700-talet som kallas Puddling, denna metod var en flamugn där kolet och järnet kunde hållas skilda åt och det brinnande stenkolet fick inte tillfälle att förorena kolet.

Den engelska järnhanteringen blev oberoende av det svenska järnet omkring 1950 då deras produktion mångdubblades med resultat att även då vi i sverige införlivade metoden så hamnade vi på efterkälken och vi gjorde konkurs och vi stod inför en av de största ekonomiska kriserna vårt land stått inför.

Det var nu inte längre kammarherrar som skulle få landet på fötter igen utan nu kom affärsmännen, brukspatroner och bergsmännens tid var förbi.

För vanligt folk innebar den svenska järnnäringens kris, ett verkligt armod, priserna på livsmedel steg högre och inte ens bruken kunde få tag på spannmål, arbetarna blev hårt skuldsatta och de tvingades skriva upp på krita och det på brukens villkor, dessutom fick de inte byta arbetsplats om de hade skulder på en arbetsplats.

Folk blev livegna, de var tvungna att arbeta på angiven plats och hade ingen som helst rätt att vägra, eller att ens skaffa sig en bättre plats utan sin godsherres medgivande.

I konkurserna skedde en skillnad från förr, nu följde inte bruket och gruvorna varnadra längre utan delades upp och såldes var för sig... en epok i svensk historia var nu slut.

En ny era skulle börja från sekelskiftet, där folket som slitit som djur i gruvorna utan rätt eller barmhärtighet från de styrande,skulle kräva sin rätt och gå en lång väg för rättvis och en drägligare tillvaro.

1832 agiterar August Palm, där han talar för en organisation av samhället som kunde undanröja den fria konkurransens skadeverkningar.

Det var här staten hade sin stora uppgift att fylla, den skulle inte fungera som nattväktare åt storborgarnas penningpåsar, han manade arbetarna att sluta sig samman och bilda föreningar, att delta i det politiska livet, se till att upprätta ett arbetarblad och kraftigt agitera i tal och skrifter för att få allmän valrätt införd.

Med detta tal inledde han en agitatorgärning av ovanliga mått och motståndet var hårt, han blev satt i fängelse flera gånger men kunde inte kuvas och idag framstår August Palm som den svenska socialdemokratins banbrytare och det han och hans familj försakade är till gagn idag för oss alla för utan han hade vi inte haft allmän rösträtt och en demokratisk utveckling i vårt land.

1906 erkändes föreningsrätten

1915 fördes de första löneförhandlingarna

1921 beslöts det att en arbetslöskomitte skulle bildas även att, ett nödhjälpsanslag till de arbetslösa skulle utbetalas

1931 demonstrerade arbetare mot strejkbrytare i Ådalen, miltär tillkallades och 5 dödades

1935 lagstiftades det om statlig erkända arbetslöshetskassor

1945 infördes barn och hustrutillägg som till 75 % täcktes av stadsbidrag

1945 infördes kristillägg på 75 öre per dag i samtliga dagshjälpsklasser

1946 bildades arbetslöshetskassornas samorganisation ( SO ) statsbidrag utgjorde 100 % av kassans utgifter för detta tillägg

1950 togs detta bidrag bort då det omvandlades till ett grundbidrag

1964 utgick grundbidraget till en procentsats istället för ett fast belopp. begreppet daghjälp belv dagpenning med 13 klasser

1964 togs hustrutillägget bort

1967 I förbundets stadgar, antagna vid kongressen står det i paragraf §1, I förbundet är en sammanslagning av alla inom gruvindustrin i Sverige anställda arbetare vilka enligt landsorganisationens i Sverige organisationsplan skall tillhöra förbundet, med uppgift att tillvarataga medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet, samt att därvid och i övrigt medverka till en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati

1974 infördes (KAS) kontant arbetsmarknadsstöd till nyinträdande på arbetsmarknaden, samt till de som inte tillhörde någon arbetslöshetskassa

1992 gick Gruv in i Metall och de slog ihop sina arbetslöshetskassor

Med lite historia i ryggen, kan man dra slutsatsen att arbetsgivarnas metoder genom tiderna skapat bitterhet bland arbetare, som lett till skärpta klassmotsättningar och medverkat till att arbetarrörelsen kunde växa sig så stark. Solidaritet har varit den här kampens största tillgång och våra föregångare som gått i främsta ledet för att förändra sin livssituation kan vi bara hylla dom som hjältar och föra kampen vidare mot högre mål där historien aldrig får tillåtas att upprepas, där vi arbetare skjuts åt sidan för att profit är viktigare. Vi ska minnas de män och kvinnor som med stolthet gick med i kampen, med mottot "GÖR DIN PLIKT; KRÄV DIN RÄTT".

Lite efterord ...

Säga vad man vill om fackens betydelse idag...2016

men historiskt sätt vill jag belysa att de har förändrat det vi idag ser som våra naturliga rättigheter...vilket de inte är... utan den kamp våra förfäder genomdrivit...

Kollektivavtal

Bank & försäkringar

Rätt till strid

Skadestånd

Anställningstrygghet

Rätt till omplacering

Turordning

Företrädsrätten

Saklig grund för uppsägning/ personliga skäl

Reglerad arbetstid

Ersättning

Rätt till ledighet

Arbetsmiljö och dess beskaffning

Ansvarsregler

Skyddsombud

m.m m.m

 

Källor till hela denna fliks innehåll :

Tidningen - Metallarbetaren

Hans Haste - Dokument från storstejken 1909

Dalarnas hembyggdsbok

Sam Rönnegård - Hedemora Bergslag, Garpenbergs socken

Atta Lind - Intrånget, en gruvby

Ragnar Casparsson - Lo under fem årtionden, före, under, efter storstrejken

Alla fel som kan ha uppstått med årtal osv hänvisas till mig som författat ihop skrivelsen // Anna Lantz